نمونه سوالاتنمونه سوالات کارت هوشمند

نمونه سوالات کارت هوشمند رانندگان رایگان

نمونه سوالات کارت هوشمند رانندگان رایگان ( نمونه سوالات مهار بار ) سری سوم از سوال 50 تا 100

نمونه سوالات مهار بار

51-در چه مواردی الزاما بایستی کارت هوشمند راننده تعویض گردد؟

 1. تغییر کاربری – ارتقا ویا کاهش سطح گواهینامه- عدم فعالیت و ابطال کارت هوشمند✔️
 2. گواهینامه المثنی –تمدید کارت سلامت – تمدید گواهینامه
 3. تغییر کاربری –گواهینامه المثنی –تغییر مدرک تحصیلی
 4. تمدید کارت سلامت –گواهینامه المثنی – تغییر مدرک تحصیلی

52- حداقل مسافت برای اخذ بارنامه و صورتحساب چند کیلومتر است؟

 1. 20 کیلومتر ✔️
 2. 2-     30 کیلومتر
 3. 3-     10 کیلومتر
 4. 4-     25 کیلومتر

53-برای حمل و نقل بین المللی رانندگان علاوه برمدارک داخلی چه مدارکی میبایست داشته باشند؟

 1.  کارت ماشین- گذرنامه –بیمه نامه ثالث
 2. کاپوتاژ-گذرنامه- بیمه نامه ثالث
 3. کاپوتاژ-گذرنامه –گواهینامه بین المللی- بیمه نامه بین المللی✔️  
 4. کارت هوشمند – گذرنامه – گواهینامه بین المللی

54- اسناد حمل و نقل باری برای داخل کشور کدام گزینه است ؟

 1. صورت وضعیت
 2. بارنامه –پروانه عبور ترافیکی ✔️
 3. اظهار نامه
 4. اجاره نامه

55-اسناد حمل و نقل باری برای حمل بارهای بین المللی کدام گزینه است ؟

 1. سی ام آر-بارنامه-کارنه تیر
 2. سی ام آر- کارنه تیر- مانیفست- دوزولا- اظهارنامه✔️
 3. کارت هوشمند-گواهینامه بین المللی – مانیفست
 4. دوزولا- اظهارنامه- بیمه بین المللی- گواهینامه بین المللی

56-منظور از کارنه تیر چیست ؟

 1. لیست گیرندگان کالاو اقلام بارگیری شده درآن قیدمی شود
 2. سندی است که راننده از پرداخت عوارض ورود و خروج در گمرکات معاف می شود ✔️
 3. سندی است که راننده برای تردد در کشورهای ثالث استفاده می کند
 4. سندی است که راننده اظهار برنوع بار دارد

57- باری که از لحاظ طول،عرض،ارتفاع و وزن از حد مجاز زیادترباشدچه نامیده می شود؟

 1. بارانداز
 2. بارترافیکی ✔️
 3. بارمجاز
 4. باراستاندارد

58- سی ام آر چیست ؟

 1. راهنامه محموله ای است که پس از پلمپ و بارگیری توسط شرکت حمل و نقل بین المللی به راننده تحویل داده می شود ✔️
 2. نوعی بارنامه داخلی است
 3. برای آزادراهها صادر می شود
 4. برای تردد درون شهری بایستی اخذ گردد

59-برای تردد در جاده های برون مرزی و بین المللی چه سندی راننده می بایست همراه داشته باشد ؟

 1. کارنه تیر
 2. مانیفست
 3. اظهار نامه
 4. دوزولا✔️

60-اگرراننده دراسناد حمل و نقل دستکاری کرده باشد و مدارک را به غیرواگذارنمایدچه جرمی شامل راننده می شود؟

 1. کلیه مدارک راننده باطل میشود
 2. باراول 1ماه تا 6 ماه و برای باردوم 6 ماه تا یکسال ضبط می شود✔️
 3. باراول 1 ماه تا 1 سال مدارک ضبط می شود
 4. بار اول تا 1 سال و بار دوم تا 3 سال مدارک ضبط می شود

61- چه افرادی عهده دار بیمه بار و مسئولیت مدنی هستند؟

 1. بیمه بار صاحب کالا- مسئولیت مدنی راننده
 2. بیمه بار شرکت حمل و نقل – مسئولیت مدنی صاحب کالا
 3. بیمه بار صاحب کالا- مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل ✔️
 4. بیمه بار شرکت حمل و نقل – مسئولیت مدنی راننده

62- تعریف بیمه شخص ثالث عبارتست از :

 1. قراردادشرکت بیمه با بیمه مرکزی است
 2. قراردادراننده با مالک وسیله نقلیه است
 3. قراردادمابین بیمه گذار و بیمه گر که در قبال دریافت مبلغی تعهدات لازمه را در آن بازه زمانی عهده دار می شود✔️  
 4. قراردادمابین ماشین زیان دیده و مسبب حادثه است

63- انواع جاده ها عبارتند از :

 1. اصلی :درجه 1 –درجه 2      فرعی : درجه 1-درجه 2✔️
 2. فرعی – اصلی
 3. اتوبان اصلی – جاده اصلی
 4. آزادراه –کمربندی

64- کدام گزینه صحیح است

 1. حداقل سرعت در جاده ها 95 و حداکثر 110 کیلومتر
 2. حداقل سرعت در جاده ها 85 و حداکثر 95 کیلومتر✔️  
 3. حداقل سرعت در آزادراهها 95 و حداکثر 120کیلومتر
 4. حداقل سرعت در بزرگراهها 100 کیلومتر

65-دیه چیست ؟

 1. مالی است که به سبب جنایت برنفس از طرف مقصر و شرکت بیمه به اولیای دم پرداخت می شود ✔️
 2. مبلغی که در صورت فوت مقصر پرداخت نمی شود
 3. مبلغی که ستاد دیه پرداخت می کند
 4. مبلفی که توسط شورای حل اختلاف توافق میگردد

66-درچه صورت تشدید مجازات، به میزان دوسوم برابر برای راننده مقصر در نظر گرفته می شود ؟

 1. مست بودن –فرار از صحنه – سرعت بیش از حد مجاز – عدم داشتن گواهینامه ✔️
 2. رضایت از زیان دیده – نصب شیشه های دودی – سرعت بیش از حدمجاز
 3. رساندن مصدوم به مرکز درمانی – سرعت بیش از حدمجاز –رضایت از اطرافیان مصدوم
 4. مست بودن – سرعت بیشاز حد مجاز

67-ماههای حرام عبارتند از :

 1. محرم –صفر- رجب –ربیع الثانی
 2. محرم 0رجب – ذیقعده-ذیحجه✔️
 3. شعبان- رمضان –رجب- صفر
 4. جمادی الاول – ربیع الاول – ذیحجه –شوال

68-مبلغ دیه در ماههای حرام عبارتست از :

 1. دوبرابر
 2. 2-     5/2 برابر
 3. به میزان یک سوم به ماههای عادی اضافه می شود✔️
 4. 4-     3 برابر

69-در صورت اثبات تخلف راننده منجر به فوت چه جرمی در نظر گرفته می شود ؟

 1. باراول 1سال ضبط مدارک
 2. باراول تا 3 ماه ضبط مدارک
 3. بار اول 3 سال ضبط مدارک
 4. باراول تا 6 ماه و برای بار دوم تا 2 سال ضبط مدارک و در صورت تکرار لغو کلیه مدارک ✔️

70-کدام یک از موارد ذیل دلیل برضرورت آموزش مهار بار برای رانندگان می باشد ؟

 1. فنی نمودن مهار بار
 2. ایمنی بیشتر و کاهش تلفات
 3. جلوگیری از هرگونه صدمات و خسارات
 4. همه موارد ✔️

71-واژگونی وسیله نقلیه و خسارات مالی ،جانی ،تشدید تصادف و ایجاد تصادفات پیرامونی شامل کدام یک از دوره های آموزشی ذیل می گردد؟

 1. سلامت شغلی
 2. قوانین و مقررات
 3. مهار بار ✔️
 4. مهارتهای رانندگی

72-موارد ایمنی ذیل از جمله آگاهی از نوع کالا و نحوه بارگیری ، توجه به توصیه های فرستنده،حصول اطمینان از تناسب وسیله نقلیه و بار  و حصول اطمینان از بیمه بودن کالا برعهده کدام یک از موارد ذکر شده در ذیل می باشد؟

 1. اداره راهداری و حمل و نقل
 2. شرکت های حمل و نقل ✔️
 3. راننده
 4. پلیش راه

73- از نظر ایمنی حمل و نقل بارها به چند دسته تقسیم می شوند؟

 1. متقارن و نامتقارن
 2. معمولی و غیرمعمولی
 3. خطرناک و غیرخطرناک ✔️
 4. متحرک و ثابت

74-بارهای که نسبت بزرگترین بعد آن به کوچکترین بعدش کمتراز 4/1 باشد و توزیع وزن آن یکنواخت باشد بار………………………..می گویند؟

 1. محاطی
 2. نامتقارن
 3. بارمتفرقه
 4. متقارن ✔️

75-خصوصیات اصلی بارهای کیسه ای شامل عدل وگونی عبارتند از :

 1. تراکم کم
 2. قیمت مناسب
 3. حجم زیاد و ابعاد بزرگ
 4. موارد الف و ج✔️

نمونه سوالات مهار بار بخش دوم

نمونه سوالات کارت هوشمند با جواب
نمونه سوالات کارت هوشمند با جواب

76- ابزارآلاتی که در مقابل یا اطراف بار قرار گرفته و از حرکات افقی بار جلوگیری می کند چه نام دارد؟

 1. تخته سر
 2. بند
 3. جداکننده
 4. قید✔️

77- خصوصیت اصلی ضربه گیر شامل ………………….می باشد؟

 1. ارتجاعی بودن و قابلیت برگشت به حالت اولیه ✔️
 2. جنس
 3. رنگ و شکل
 4. ابعادو نجوه استفاده از آن

78- کدام یک از موارد ذیل به عنوان ابزار مهار بار بصورت کلی استفاده نمی شود ؟

 1. بند
 2. قید
 3. چادر✔️
 4. همه موارد

79-برای اتصال زنجیر به بار و یا بارگیر از کدامیک از تجهیزات ذیل استفاده می کنیم ؟

 1. پیچ
 2. قلاب✔️
 3. سیم
 4. طناب

80-جهت افزایش اصطکاک بین بار و عرشه وسیله نقلیه از ……………………….استفاده می کنیم ؟

 1. جداکننده
 2. وینچ
 3. گره✔️
 4. لایه های ضدلغزش

81- برای جلوگیری از غلتیدن جداکننده ها و سهولت بکارگیری لیفتراک ،باید جداکننده ها را از طرف ………………..زیر بار قرارداد؟

 1. نازک تر
 2. ضخیم تر ✔️
 3. بستگی به تشخیص راننده دارد
 4. همه موارد

82- قسمت ثابت یا غیر ثابت از وسیله نقلیه باری که کالا در داخل یا روی آن قرارمی گیرد چه نام دارد ؟

 1. تخته سر
 2. صفحه محافظ
 3. بارگیر✔️
 4. موارد الف و ب

83- کدام یک از موارد ذیل صحیح نمی باشد ؟ (در بحث طول خودرو )

 1. کشنده با نیم یدک و بار آن 5/14 متر ✔️
 2. کشنده با یدک و بار آن 35/18
 3. کامیون دومحور 10 متر
 4. کامیون سه محور 12 متر

84-طول بار درجهت حرکت وسیله نقلیه نباید کمتر از ……………………….ارتفاع آن باشد

 1. 60 درصد
 2. 2-     70 درصد
 3. 3-     80 درصد✔️
 4. 4-     90 درصد

85- برای بستن بارهای بلند، بایداز …………………..استفاده نمود؟

 1. تسمه بافته
 2. زنجیر ✔️
 3. طناب
 4. همه موارد

86-بارها و اشیاءکوچکتر را باید توسط بارهای ……………………….به طور کامل احاطه نمود تا به خوبی مهار شوند؟

 1. بارمتقارن
 2. بارنامتقارن
 3. باربزرگتر✔️
 4. بارهای خطرناک

87-برای مهار ماشین آلات سنگین از جمله ماشین آلات راهسازی از نقاط اتصالی که به منظور بلند کردن بار ،بر روی ماشین آلات قرار دارند ………………………….. برای مهار بار استفاده کنیم ؟

 1. می توانیم
 2. بستگی به تشخیص راننده دارد
 3. نمی توانیم ✔️
 4. موارد الف و ب

88-علت حرکت آرام خودروهای باری مخزن دار و تانکر دار در پیچ ها به علت …………………………می باشد ؟

 1. خطرناک بودن بار
 2. بالا بودن مرکز ثقل بار ✔️
 3. شکل جاده
 4. پایین بودن مرکز ثقل بار

89-در کدام حالت زیر، برای مهار بار نیازی به ستون های کناری (تیرک ) نیست ؟

 1. مهار لوله ها و سنگ های بزرگ
 2. مهار بارهای گرد و طویل
 3. مهار لوله ها – بارهای گرد و طویل روی ضربه گیر دالبرشی ✔️
 4. الف و ب

90-هدف از مهار ایمن بار کدام است ؟

 1. برای راننده و وسایل نقلیه خطری نباشد
 2. برای اشخاص دیگر خطری نداشته باشد
 3. آسیبی به بار و محیط زیست وارد نگردد
 4. همه وارد ✔️

91- کدام یک از تجهیزات زیر برای مهار سنگ های بزرگ مورد استفاده می گیرد ؟

 1. طناب
 2. تسمه
 3. زنجیر✔️
 4. سیم بگسل

92-حداکثر ارتفاع مربوط به وسیله نقلیه باری و محموله از سطح زمین چند متر می باشد ؟

 1. 5/4 متر✔️
 2. 2-     5 متر
 3. 3-     4 متر
 4. 4-     5/5 متر

93- کدام یک از گزینه های زیر برای حمل بارهای فوق سنگین به کار می رود ؟

 1. کفی
 2. کمپرسی
 3. بوژی✔️
 4. بارگیر اتاق دار

94-در مهار بار برای دستگاههایی که چرخ لاستیکی دارند زاویه زنجیر با برگیر باید کمتر از …………………درجه باشد ؟

 1. 25✔️
 2. 2-     30
 3. 3-     35
 4. 4-     45

95-کدام یک از بارهای زیر ، جزو بارهای متحرک نیستند؟

 1. حیوانات
 2. مایعات
 3. کانتینر✔️
 4. بارهای معلق

96-برای مهار رل های کاغذی که به طور عرضی روی بارگیر حمل می شوند بایداز …………………….استفاده کرد؟

 1. دیواره بارگیر
 2. گوه و بند
 3. قیدافقی
 4. همه موارد ✔️

97- محل قرارگیری (محل ایستادن ) وسیله نقلیه به هنگام بارگیری چگونه باید باشد ؟

 1. سربالایی
 2. سرازیری
 3. صاف ✔️
 4. همه موارد

98-نحوه مهار بار توسط چه ارگانی کنترل می شود ؟

 1. سازمان استاندارد
 2. سازمان راهداری
 3. پلیس راه
 4. پلیس راه و سازمان راهداری ✔️

99-آیا مهار بار به تعادل بار روی خودرو ربطی دارد ؟

 1. خیر ، مهار مناسب باید بار نامتعادل را هم نگاه دارد
 2. بله ، تعادل داشتن بار موجب استحکام مهار بار می شود ✔️
 3. بارمتعادل نیازی به مهار ندارد
 4. مهار بار ربطی به چگونگی استقرار ئ تعادل بار ندارد

100-مهار بار نامناسب چه عواقبی دارد ؟

 1. قطعا باعث واژگونی خودرو می شود
 2. باعث ریختن بار و ایجاد خسارت به بار می شود
 3. می تواند برای هدایت وسیله ، سلامت بار و سایر استفاده کنندگان از جاده مشکل آفرین باشد ✔️
 4. کنترل وسیله نقلیه را با اشکال مواجه می کند

101- دوزولا چیست ؟

سندی که راننده می بایست برای تردد در جاده های برون مرزی و بین المللی همراه داشته باشد ✔️

برای شرکت در آزمون آنلاین آزمایشی سوالات مهار بار اینجا را کلیک کنید

صفحه اصلی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا