دسته‌بندی نشدهنمونه سوالاتنمونه سوالات فتوشاپ

دانلود pdf نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب

دانلود نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب شامل حدود 200 سوال که پاسخهای آن برای اولین بار در آکادمی آی تی ویزیت منتشر میشود . این مجموعه از بهترین و پر تکرار ترین سوالات تستی فتوشاپ و بهترین انتخاب برای دانلود نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب می باشد .

مناسب برای :
آزمونهای استخدامی ، ف ین و حرفه ای و.. ..
تعداد سوال : 197
تعداد صفحات :
74

قیمت : 8000 تومان

pdf نمونه سوالات چهار گزینه ای فتوشاپ با جواب
pdf نمونه سوالات چهار گزینه ای فتوشاپ با جواب

برای دانلود pdf نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب اینجا را کلیک کنید

چند نمونه از سوالات را میتوانید در ادامه مطلب مطالعه کنید

131- فرمان  Flip Vertical معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف -چرخش حول محور عمود ✔️

Rotate 90 ccw -ب

Rotate 100- ج

Rotate 90 cw -د

132- اگر هنگام ایجاد یک فایل جدید از پنجره  new قسمت  contents گزینه  transparent را انتخاب

کنیم چه عملی انجام می شود؟

الف -یک صفحه خالی با رنگ سفید باز می شود

ب -یک صفحه خالی با رنگ زمینه باز می شود

ج -یک صفحه خالی بی رنگ باز می شود ✔️

د -یک صفحه خالی با رنگ پیش زمینه بازمی شود

133- نگه داشتن کدام کلید در استفاده از ابزار  Brush باعث اثر ابزار به صورت خطوط مستقیم خواهد شد ؟

Ctrl -الف

✔️ Shift -ب

Ctrl + Alt – ج

Shift + Alt – د

134 – گزینه  Edit > Transform > scaleچه عملی انجام می دهد؟

الف -برای چرخش قسمت انتخاب شده به کار می رود.

ب -برای تغییر اندازه قسمت انتخاب شده به کار می رود. ✔️

ج -برای تغییر دادن پرسپکتیو قسمت انتخاب شده به کار می رود.

د -برای اریب کردن قسمت انتخاب شده به کار می رود.

135- برای چاپ طرح از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف -منوی  Fileگزینه Print ✔️

ب -منوی  Edit گزینه Print

ج -منوی  Image گزینه Print

Print  گزینه Filter د -منوی

136- کلید میانبر چاپ کدام است؟

Ctrl+B -الف

Ctrl+A ب

✔️ Ctrl+P -ج

Ctrl+S- د

137- برای خروج از برنامه فتوشاپ باید ………. استفاده کرد.

الف -از دستور exit درمنوی file

ب- از دستور ctrl+q

ج- از دکمه بستن بالای پنجره

✔️ د- هرسه

138- برای فعال کردن خطوط شبکه از کدام فرمان زیر استفاده می کنیم؟

✔️ view/show grid -الف

view/show/guides -ب

edit/preferences -ج

view/clear grid -د

139- کدام فرمت فایلی را فرمت استاندارد ذخیره سازی تصاویر در سیستم عامل ویندوز می دانند؟

الف- zz

tif -ب

✔️ bmp -ج

pdf -د

140- کدام یک از ابزارهای زیر انتخاب را کاملا ازلبه های شکل انجام می دهد؟

الف- کمند

ب- کمند مغناطیسی✔️

ج- کمند چند ضلعی

د- کمند چند ضلعی

141- برای انتخاب اشکال بدون قائده از ابزار ………. استفاده می کنند.

✔️ lasso -الف

elliptical marquee -ب

rectanguler marquee -ج

magic wand -د

142- در فتوشاپ جند دسته ابزار وجود دارد؟

الف-  2دسته(انتخاب و مسیر)

ب-  4دسته(انتخاب و نقاشی و مسیر ومشاهده)✔️

ج-  3دسته(مشاهده و انتخاب و متن)

د-  3دسته (متن و شکل و بردار)

143- کاربرد ابزار  Gradiant چیست ؟

الف- خطوط را محدود به مناطقی از تصویر می کند

ب- توانایی کشیدن خطوط نا محدود

ج- یک طیف رنگی روی صفحه ایجادمی کند ✔️

د- جدول کشی می کند

144- توسط کدام ابزار می توان قسمتی از یک تصویر را پاک کرد؟

pen tool -الف

✔️ eraser tool -ب

duplicate -ج

apply image -د

145- با کدام ابزار می توان قسمت های ناخواسته یک تصویر را حذف کرد؟

grow -الف

deselect -ب

transform -ج

✔️ crop -د

146- برای تغییر ابعاد بوم از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

✔️ convas size -الف

rotate canvas -ب

anchor -ج

path -د

147- برای رنگ کردن مرز مسیر با رنگ و الگو از کدام دستور استفاده می کنیم؟

✔️ strok path -الف

fill path -ب

color -ج

replace color -د

148- کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

الف- مسیرهای ذخیره شده در یک فایل حجم آن را افزایش می دهند

ب- ماسک موجود در یک فایل حجم فایل را افزایش می دهد ✔️

ج- افزایش تعداد رنگ تصویر حجم آن را افزایش می دهد

د- ماسک ها و مسیر ها تاثیری در افزایش حجم فایل ندارد

149- با کدام یک از دستور های زیر می توان یک مسیر برشی ایجاد کرد؟

save path -الف

✔️ clipping path -ب

delete path -ج

fill path -د

150- توسط کدام ابزار می توان یک مسیر دلخواه ترسیم کرد؟

line tool -الف

type tool -ب

✔️ pen tool -ج

hand tool -د

دانلود pdf نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب
دانلود pdf نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب

151- برای تایپ متن به صورت مایل از کدام گزینه زیر استفاده می کنیم ؟

bold -الف

✔️ italic -ب

center -ج

left -د

152- برای پیچاندن متن از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

✔️ create warp text -الف

sharp -ب

smooth -ج

crisp -د

153- از گزینه ی  drop shadow برای چه کاری استفاده می کنیم؟

الف- درخشندگی متن ✔️

ب- برجسته کردن متن

ج- راست چین کردن متن

د- سایه دار کردن متن

154- برای درخشندگی متن از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

✔️ drop shadow -الف

outer glow -ب

style -ج

sharp -د

155- کدام یک از گزینه های زیر تمامی لایه ها را تبدیل به  background می کند؟

✔️ flatten image -الف

merge down -ب

merge link -ج

visible merge -د

 layer-156 چیست و چه کاربردی دارد؟

الف- برای راحتی ویرایش، لایه های مختلف ایجاد می شود. ✔️

ب- برای تغییر رنگ لایه انتخاب شده استفاده می شود

ج- برای ایجاد فایل های مختلف از یک تصویر

د- برای ایجاد فرمت های مختلف از یک فایل

-157با کدام یک از دستور های زیر می توان یک کپی از لایه فعال ایجاد کرد؟

new layer -الف

✔️ duplicate layer -ب

layer via copy -ج

layer via cut -د

-158در ویرایش تصویر کدام یک از این گزینه ها عمل موازنه رنگ را انجام می دهد؟

LEVEL -الف

curves -ب

✔️ color balance -ج

desaturate -د

-159کدام مدل رنگ جز مدل های رنگی در فتوشاپ نمی باشد؟

الف- RGB

Bitmap -ب

cmyk -ج

✔️ bucket -د

دانلود نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب – 160 تا 200

-160در یک تصویر با مد رنگی  RGB چند کانال رنگ وجود دارد؟

الف- 3

ب- 4 ✔️

ج- 5

د- نامحدود

-161کدام یک از حالت های رنگی زیر برای چاپ مناسب است؟

الف- rgb

bitmap -ب

✔️ cmyk -ج

lab -د

-162درجه وضوح یک تصویر برای چاپ چقدر باید باشد؟

الف- کمتر از dpi 72

ب- بیشتر از dpi 72

dpi 96 -ج

✔️ dpi 300 -د

-163بهترین فرمت برای چاپ تصویر در لیتو گراف کدام است؟

jpeg -الف

psd -ب

✔️ tiff -ج

gif -د

-164فیلتر  lens flareبرای شبیه سازی چه چیزی کاربرد دارد؟

الف- امواج

ب- ابر

ج- تیرگی – روشنایی

د- تابیدن نور ✔️

-165برای مایل کردن محدوده های ناحیه انتخاب شده کدام یک از فرامین  transformاستفاده می گردد؟

✔️ skew -الف

distort -ب

perspective -ج

rotate -د

-166چگونه می توان به یک تصویر، جلوه ویژه اعمال کرد؟

✔️ – filterالف

link -ب

psd -ج

layer style -د

-167کدام فیلتر تصویر را حول محور خود می چرخاند؟

wind -الف

shear -ب

✔️ twirl -ج

pinch65 -د

-168با انتخاب یک موقعیت در پالت …… History

الف- موقعیت های بعد از آن موقعیت کلا حذف می شود. ✔️

ب- فقط آن موقعیت حذف می شود

ج- موقعیت های قبل از آن موقعیت حذف می شود

د- پالت  historyخالی می شود

-169کدام یک از ابزار های زیر در گروه ابزار های بازسازی تصویر قرار نمی گیرند؟

healing brush -الف

clon stamp -ب

✔️history -ج

patch tool -د

-170چگونه می توان قسمت هایی را که قبلا توسط ابزار پاک کن از یک تصویر حذف کرده ایم دوباره بر گردانیم ؟

index color -الف

✔️history brush -ب

web site -ج

eraser tool -د

-171کدام یک از مجموعه ابزار های زیر باعث افزایش و کاهش روشنایی بخشی از تصویر می شود؟

– Smudge-Dodgeالف

Smodge-Burn -ب

✔️Burn-Dodge -ج

Dodge-Blur -د

-172با کدام یک از دستور ها می توان یک  actionرا بر روی مجموعه ای از تصاویر اعمال نمود؟

batch -الف

✔️load action -ب

save action -ج

new action -د

-173فایل های  actionبا چه پسوندی ذخیره می شود؟

الف- jpg

✔️ atn -ب

psd -ج

info -د

-174از پالت  channelsبرای …….. استفاده می شود.

الف- مدیریت کانال های رنگی تصویر ✔️

ب -پاک کردن تغییرات انجام شده بر روی یک فایل

ج -پاک کردن تغییرات انجام شده بر روی فایل

د -تغییر دادن رنگ های زمینه پیش فرض شده

-175تمام پالت ها در چه منویی قرار دارد؟

الف -منویwindow ✔️

ب- منوی help

ج- منوی edit

د- منوی view

-176چگونه می توان یک قسمت از تصویر را دست نخورده نگهداشته و عملیات را فقط در قسمت انتخاب شده انجام داد؟

الف -با دستورpaint brushpattern stamp

ب- با دستور

ج- بادستور air brush

د- با دستورquick mask ✔️

-177متداولترین فرمت برنامه فتوشاپ کدام یک از فرمت های زیر است؟

الف- BMP

GIF -ب

✔️ PSD -ج

TIF -د

-178کانال رنگی پیش فرض برای تصاویر جدید در برنامه فتوشاپ کدام است؟

الف- RGB ✔️

BITMAP -ب

GRAY SCALE -ج

CMYK -د

-179صفحه های وب چند رنگ را به درستی نشان می دهند؟

الف- میلیون ها رنگ

ب-  256رنگ ✔️

ج-  216رنگ

د-  117رنگ

-180در این مد رنگی علاوه بر سیاه و سفید  254سایه روشن خاکستری می باشد نام این مد چیست؟

bitmap -الف

doutone -ب

✔️ grayscale -ج

labcolor -د

-181کدام یک از مدل های رنگی زیر برای کارهای چاپی و لیتو گرافی استفاده می شود؟

الف- RGB

HSB -ب

LAB -ج

✔️ CMYK -د

-182از فیلتر  sketchدر چه مواردی استفاده می شود؟

الف- جلوه اعوجاج

ب- جلوه طراحی با خطوط ✔️

ج- جلوه پیچ و تاب تصویر

د- جلوه نورپردازی

-183عمل فیلتر  blur چیست؟

الف- جابه جایی پیکسل ها در اطراف تصویر

ب- ایجاد ذرات بسیار ریز نظیر گرد و غبار بر روی تصویر

ج- واضح کردن تصویر از طریق افزایش کنتراست رنگ

د- محو شدن تصویر از طریق کاهش اختلاف بین پیکسل های مجاور ✔️

-184توسط چه ابزاری میتوان بخشی از تصویر را به شکل چهار ضلعی برش زده و قسمت های خارج از آن ناحیه را حذف کرد؟

history brush -الف

✔️ crop -ب

rectangular marquee -ج

marquee -د

-185فرمان  image size در کدام یک از منوهای زیر قرار دارد؟

window -الف

file -ب

edit -ج

✔️ image -د

-186برای ایجاد تنظیمات مربوط به برنامه فتوشاپ از کدام منو استفاده می شود؟

✔️ edit -الف

layer -ب

image -ج

windows -د

-187برای محو کردن ناحیه انتخابی تصویر از کدام ابزار زیر استفاده می کنیم؟

Dodge -الف

✔️ Blur -ب

Burn -ج

Sharpen -د

-188تعداد لابه ها با حجم فایل چه نسبتی دارند؟

الف- معکوس

ب- قرینه

ج- مستقیم ✔️

د- وارونه

-189برای رسم مستطیل گوشه گرد از کدام ابزار استفاده می کنیم؟

rectangle tool -الف

✔️ rounded rectangle -ب

polygon tool -ج

elipse tool -د

-190 از دکمه  oriention در کادر محاوره ای  page برای کدام یک از حالت های زیر استفاده می شود؟

الف- تنظیم خصوصیات چاپگر

ب- تصویر

ج- جهت کاغذ ✔️

د- رنگ زمینه تصویر

-191برای تغییر ابعاد فایل از کدام منو استفاده می شود؟

layer -الف

edit -ب

select -ج

✔️ image -د

-192کدام یک از فیلترهای زیر باعث کریستالی یا دانه دانه شدن تصویر می شود؟

itvisit– الف

✔️ pixelate -ب

texture -ج

distort -د

-193چنانچه بخواهیم رنگ خطوط راهنما را تغییر دهیم از چه دستوری استفاده می کنیم؟

show grid -الف

guide -ب

✔️ preference -ج

color picker -د

-194برای مخفی کردن و آشکار کردن پالت ها ،از کدام منوی زیر استفاده می شود؟

edit -الف

view -ب

select -ج

✔️ window -د

-195کدام یک از فرمت های زیر برای ارسال تصاوبر جهت چاپ می باشد؟

الف- PSD

GIF -ب

✔️ TIF -ج

DPT -د

-196برای تغییر مقیاس چاپی تصویر، از کدام گزینه زیر استفاده می شود

layer -الف

select -ب

file -ج

✔️ scale print size -د

-197کدام گزینه به معنی جابجایی است ؟

✔️ move -الف

copy -ب

bolt -ج

edit -د

صفحه اصلی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا