آزمون آنلایننمونه سوالاتنمونه سوالات برنامه نویسینمونه سوالات پایتون

نمونه سوال تستی پایتون با جواب

نمونه سوال تستی پایتون با جواب مناسب برای کاراموزان فنی و حرفه ای ، دانشجویان و تمام علاقه مندان به زبانهای برنامه نویسی است .نمونه سوالات پایتون فنی حرفه ای نیز در این مجموعه بصورت کامل شامل تمام فصلها وحود دارد .

این مجموعه بی نظیر توسط آکادمی آی تی ویزیت تهیه شده و از ویژگیهای منحصر بفرد آن این است که سوالات تستی همراه با توضیحات و آموزش امی باشد

جهت تهیه pdf نمونه سوالات پایتون پس از مطالعه این بخش بر روی لینک انتهای همین صفحه کلیک کنید

  1. پسوند فایلهای پایتون کدام است ؟

الف)  pay

ب)  phay

ج )  py   ✔️

د)  pyt

2. کدام نام متغیر در پایتون  صحیح است؟

 الف)   it_visit  ✔️

ب)  1itvisit

ج )  it-visit

د)   it visit

توضیح:
در پایتون، نام متغیرها باید با یک حرف یا underscore (_) یا   underline  شروع شوند و می‌توانند شامل حروف انگلیسی بزرگ و کوچک، اعداد (با شرط این که با عدد شروع نشوند)  و استفاده از فاصله مجاز نیست

3. کدام دستور زیر برای نصب کتابخانه در پایتون استفاده می‌شود؟

✔️ a) pip install library

 b) python install library

 c) import library

 d) library install

4. دستور import در پایتون برای چه کاری استفاده می‌شود؟

 الف) تعریف توابع و متغیرها

ب) وارد کردن کتابخانه‌ها و ماژول‌ها ✔️

ج) انجام عملیات محاسباتی

د) اجرای برنامه

5. کتابخانه‌ی پایتون برای کار با عدد صحیح در برنامه‌نویسی کدام است ؟


الف) math ✔️
ب) string
ج) random
د) datetime

6. چگونه می‌توانید یک متغیر را در پایتون تعریف کنید؟

 الف) create my_variable

 ب) my_variable = 5 ✔️

ج) define my_variable 5

د) set my_variable = 5

توضیح:
برای تعریف یک متغیر در پایتون، از علامت “=” استفاده می‌کنیم. مقداری که به متغیر می‌خواهیم اختصاص دهیم را به سمت راست علامت “=” می‌نویسیم.

7.با توجه به کدهای زیر کدام گزینه صحیح است ؟

 x = 5

y = “Hello”

z = True

w = 3.14

A)  x = integer & w= float

 B) y =string

C)z= bool  

✔️D) همه موارد

پاسخ : همه گزینه‌ها درست هستند.

توضیح:
متغیر x  یک متغیر عددی است . متغیر y   یک متغیر رشته است .متغیر z  یک متغیر بولین است (مقدار True یا  False  می‌تواند داشته باشد) . متغیر  w  یک متغیر عدد اعشاری است.

8. با casting چه کار میکنیم؟

 الف) تبدیل داده ها از یک نوع به نوع دیگر ✔️

ب) تولید اعداد تصادفی

ج) انجام عملیات ریاضی

د) محاسبه عملگرهای منطقی

9. چگونه یک رشته را به عدد اعشاری تبدیل میکنیم؟

 الف) float() ✔️

ب) int()

 ج) str()

 د) list()

10. ترتیب اولویت عملگرها در پایتون چگونه است؟

الف) جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، توان، کروشه و پرانتز

ب) تقسیم و ضرب، توان، جمع و تفریق، پرانتز

ج) پرانتز، توان، ضرب و تقسیم، جمع و تفریق ✔️

د) توان، و پرانتز، ضرب و تقسیم، جمع و تفریق

11. عملگری که برای تخمین باقیمانده دو عدد استفاده می‌شود چیست؟

 a) % ✔️

b) /

c) *

 d) +

12. چگونه می‌توانیم چندین متغیر را  با فاصله در یک دستور print نمایش دهیم؟

الف) از دو نماد + بین متغیرها استفاده کنیم

ب) از کاما (,) بین متغیرها استفاده کنیم  ✔️

ج) از علامت – بین متغیرها استفاده کنیم

د) نمی‌توان چندین متغیر را در یک دستور print نمایش داد

توضیح:
اگر در دستور پرینت در پایتون بین پارامترها کاما (,) بگذاریم بین خروجی‌ها فاصله می‌افتد اما اگر از + استفاده کنیم خروجی‌ها به هم می‌چسبند  

13. دستور `input` در پایتون برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

الف) برای چاپ مقادیر روی صفحه

ب) برای دریافت ورودی از کاربر  ✔️

ج) برای تعیین مقدار یک متغیر

د) برای ایجاد یک حلقه تکرار

14. خروجی برنامه زیر چیست ؟

string = “itvisit.ir”

width = 14

new_string = string.center(width, “*”)

print(new_string)

الف ) ****itvisit.ir

ب ) **itvisit.ir** ✔️

ج )***itvisit.ir*

د ) *itvisit.ir***

توضیح:

توضیح:
در این مثال،  itvisit.ir   رشته مورد نظر شما است که میخواهید در مرکز رشته جدید قرار کیرد ،  width طول مورد نظر برای رشته جدید و * کاراکتری است که می‌خواهید رشته را با آن تکمیل کنید  . بنابراین، پاسخ صحیح به سوال شما گزینه B، ب ) **itvisit.ir**

15. خروجی برنامه زیر چیست ؟

“!text = “Hello, World

new_text = text.replace(“o”, “x”)

print ( new_text )

A) “Hello, World!”

✔️ B) “Hellx, Wxrld!”

C) “Hxllo, Wxrld!”

D) “Hxllo, World!”

توضیح:
گزینه B درسته. وقتی از دستور replace()  استفاده می‌کنیم، این دستور تمامی حروف مورد نظر را در رشته جایگزین می‌کند.در مثالی که در سوال ارائه شد، در رشته text حرف “o” دو بار وجود داره. با فراخوانی دستور replace(“o”, “x”)، تمامی حروف “o” با حرف “x” جایگزین می‌شوند. پس، مقدار new_text بعد از اجرای دستور replace() برابر با ” Hellx, Wxrld!!” می‌شود.

16. کدام متد برای حذف فاصله‌های اضافی در ابتدا و انتها یک رشته استفاده می‌شود؟

 الف) strip() ✔️

ب) replace()

ج) split()

د) capitalize()

.17. کدام متد برای اتصال چند رشته به یکدیگر استفاده می‌شود؟

 الف) join() ✔️

ب) split()

ج) append()

د) merge()

.18. چگونه یک رشته را به صورت عکس خودش بازنویسی کنیم؟

 الف) reverse() ✔️

 ب) swap()

 ج) mirror()

 د) reverse()

19. کدام متد برای اضافه کردن یک عنصر به انتهای لیست در پایتون استفاده می‌شود؟

 الف) add()

 ب) insert()

 ج) extend()

 د) append() ✔️

توضیح:
برای اضافه کردن یک عنصر به انتهای لیست در پایتون، متد “append()” استفاده می‌شود. این متد به شما اجازه می‌دهد یک عنصر را به انتهای لیست اضافه کنید. برای مثال، اگر لیستی به نام “my_list” دارید و می‌خواهید عنصر جدیدی را به انتهای آن اضافه کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

my_list.append(عنصر_جدید)

20. کدام روش برای مرتب سازی لیست به صورت صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

 الف) sort() ✔️

ب) arrange()

ج) organize()

د) order()

21. کدام تابع برای حذف تمام عناصر موجود در یک لیست استفاده می‌شود؟

 الف) delete()

ب) remove()

ج) clear() ✔️

د) pop()

22. تاپل یک ساختار داده‌ای است که مقادیر آن را نمی‌توان تغییر داد. درست یا غلط؟

a) درست ✔️

b) غلط

23. چگونه می‌توان تعداد عناصر موجود در یک تاپل را شمارش کرد؟

 a) تابع count() ✔️

 b) تابع length()

c) تابع size()

d) تاپل‌ها قابل شمارش نیستند

24. چگونه یک دیکشنری را ایجاد کنیم؟

 الف) دیکشنری را با استفاده از کروشه‌ها {} ایجاد کنید.

ب) دیکشنری را با استفاده از تابع دیکشنری dict() ایجاد کنید.

ج) دیکشنری را با استفاده از تابع list() بسازید.

د) موارد الف و ب صحیح هستند.✔️

25. کدام متد برای دریافت تمام مقادیر یک دیکشنری استفاده می‌شود؟

 الف) keys()

 ب) values() ✔️

 ج) items()

 د) get()

26. چگونه می‌توان یک مجموعه خالی را در پایتون ایجاد کرد؟

 الف) ( )set ✔️

ب) {} 

ج) [] 

د) ()

27. کدام متد را می‌توان برای افزودن یک عنصر به مجموعه استفاده کرد؟

 الف) add() ✔️

 ب) insert()

 ج) append()

 د) push()

28. چگونه می‌توانیم دو مجموعه را با هم ادغام کنیم؟

 الف) merge()

 ب) concatenate()

 ج) union() ✔️

 د) combine()

توضیح:
برای ادغام دو مجموعه در پایتون، می‌توانید از عملگر “union()” استفاده کنید. این عملگر دو مجموعه را با هم ادغام کرده و مجموعه جدیدی را با تمام عناصر موجود در هر دو مجموعه برمی‌گرداند. برای مثال، اگر دو مجموعه به نام “set1” و “set2” دارید و می‌خواهید آن‌ها را با هم ادغام کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

new_set = set1.union(set2)

در این صورت، مجموعه “new_set” حاوی تمام عناصر موجود در “set1” و “set2” خواهد بود.موارد دیگری که ذکر کرده‌اید مربوط به توابع و روش‌های دیگری نیستند که برای ادغام مجموعه‌ها در پایتون استفاده می‌شوند.

29. چگونه می‌توانیم یک مجموعه را خالی کنیم؟

 الف) clear() ✔️

ب) empty()

 ج) reset()

 د) initialize()

توضیح:
 این تابع تمام عناصر موجود در مجموعه را حذف می‌کند و مجموعه را خالی می‌کند. بنابراین، جواب صحیح الف clear() است.

30. چگونه می‌توانیم یک عنصر خاص را در یک مجموعه بیابیم؟

 الف) find()

 ب) search()

 ج) locate()

 د) in() ✔️

31. خروجی برنامه زیر چیست ؟

x = 5

y = 10

if x > y:

    print (“x is greater than y”)

else:

    print ( “x is not greater than y”)


A) x is greater than y

✔️ B) x is not greater than y  

C) y is greater than x

D) y is not greater than x

32. در پایتون، دستور Return برای چه استفاده‌ای است؟

الف) برای تعریف تابع

ب) برای خروج از حلقه تکرار

ج) برای بازگرداندن مقدار از تابع ✔️

 د) برای ایجاد شرط در برنامه

33. خروجی برنامه زیر چیست ؟

for i in range(5):

   print(i)

الف ) نمایش اعداد 0 تا 4  ✔️

ب ) نمایش اعداد 1 تا 5

ج ) نمایش اعداد 0 تا 5

د ) نمایش اعداد  1 تا 4

توضیح :

توضیح:
این برنامه یک حلقه تکراری ساده را به کمک دستور For در پایتون ایجاد می‌کند. به این صورت که با استفاده از تابع range(5)، اعداد صفر تا ۴  (یعنی 5 عدد ) را تولید می‌کنیم. سپس در هر مرحله از حلقه، ارزش متغیر i را چاپ می‌کنیم.

34. خروجی حلقه for  در برنامه زیر چیست ؟

for i in range(1, 6):

     print(i)

الف ) نمایش اعداد 0 تا 4   

ب ) نمایش اعداد 1 تا 5 ✔️

ج ) نمایش اعداد 0 تا 5

د ) نمایش اعداد  1 تا 4

توضیح :

توضیح:
در حلقه فور زمانی که شما با تابع رنج محدوده یک تا ۶ را انتخاب می‌کنید در واقع تا منهای ۱ نمایش داده می‌شود  

35. در برنامه زیر چند بار www.itvisit.ir    تکرار می‌شود  ؟

for i in range(1, 4):

     for j in range(1, 5):

      print(“www.itvisit.ir”)

الف )  6 بار     

ب ) 8 بار     

ج )  10 بار     

د ) 12 بار     *

توضیح :

توضیح:
در حلقه زیر حلقه اول ۴ و حلقه دوم سه بار تکرار می‌شود و چون عبارت در حلقه دوم قرار گرفته است جمعاً ۱۲ بار تکرار می‌شود  

36. کاربرد  دستور while  چیست ؟

الف) تکرار یک بلاک کد تا زمانی که شرط مشخصی برقرار است  ✔️

ب) اجرای یک بلاک کد بدون در نظر گرفتن شرط

ج) پیدا کردن مقدار میانگین اعداد در یک لیست

د ) هیچکدام

37. چگونه می‌توانید از یک دستور break در داخل حلقه while استفاده کنید؟

الف) برای خروج از حلقه فقط در صورتی که شرط آن برقرار باشد ✔️

ب) برای تغییر شرط حلقه و ادامه اجرا

 ج) برای تکرار کردن بلاک کد تا زمانی که شرط آن برقرار باشد

توضیح:
می‌توانید از دستور break در داخل حلقه while برای خروج از حلقه فقط در صورتی که شرط آن برقرار باشد استفاده کنید. با اجرای دستور break در داخل حلقه، اجرای حلقه توقف می‌یابد و کنترل بلافاصله به پایان حلقه منتقل می‌شود.اگر شما به دنبال تغییر شرط حلقه و ادامه اجرا هستید، باید از دستور continue استفاده کنید.

38. : بلوک try-except در پایتون برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

 الف) برای تعریف توابع درست

ب) برای نوشتن شرط‌های منطقی

 ج) برای بررسی و کنترل خطاها ✔️

د) هیچکدام از موارد فوق

39. چه قسمت‌های اجباری در بلاک try-except وجود دارد؟

الف) تنها بلاک try

ب) تنها بلاک except

ج) بلاک try و بلاک except ✔️

د) بلاک try، بلاک except و بلاک finally

توضیح:
جواب سوال 2 گزینه ج (بلاک try و بلاک except) است. بلاک try برای قرار دادن کدی که قصد دارید آن را اجرا کنید استفاده می‌شود و بلاک except برای مشخص کردن دسته‌های خطاهایی است که می‌خواهید برنامه به درستی برخورد کند و به مرحله بعدی ادامه دهد.برای هر بلاک try، می‌توانید یک یا چند بلاک except مربوط به انواع خطاهای مختلف بنویسید تا برنامه شما بتواند به درستی با خطاها مقابله کند. بلاک finally نیز اختیاری است و می‌تواند برای اجرای کدی که باید در هر صورت اجرا شود، مانند تمیز کردن منابع یا بستن فایل‌ها، استفاده شود.

40 . چه دستوری در پایتون برای تعریف یک تابع استفاده می‌شود؟

 الف) def ✔️

ب) if

 ج) for

 د) while

41. متغیرهایی که در داخل یک تابع تعریف می‌شوند، به کدام بخش از برنامه‌ی شما محدود هستند؟

 الف) برنامه‌ی اصلی (global)

ب) تابع (local) ✔️

ج) هر دو (global و local)

د) به هیچ بخشی محدود نیستند.

توضیح:
در برنامه‌نویسی، متغیرها   local  یا محلی به متغیرهایی اطلاق می‌شود که در داخل یک بخش خاص از برنامه تعریف و استفاده می‌شوند. این بخش معمولاً یک تابع است، اما می‌تواند هر بخش دیگری از برنامه نیز باشد. متغیرهای local فقط در محدوده جاری خود قابل دسترسی هستند و در بخش‌های دیگر برنامه قابل دسترسی نیستند. این به معنی آن است که متغیرهای local در محدوده بخش مورد نظر تعریف و استفاده می‌شوند و به بخش‌های دیگر از برنامه اثر نمی‌گذارند. این ویژگی کمک می‌کند تا برنامه به شکلی سازماندهی شده و از تداخل و اشتباهات احتمالی در تغییر مقدار متغیرها جلوگیری شود.

42. استفاده از مقدار پیش‌فرض (Default Value) در پایتون به چه کاری می‌آید؟

الف) اجازه می‌دهد تا مقدار پیش‌فرض یک متغیر را تغییر دهید

ب) اجازه می‌دهد تا مقدار پیش‌فرض یک تابع را تغییر دهید

ج) مقداری است که به یک پارامتر تابع اختیاری اختصاص می‌دهد در صورتی که آرگومان مورد نظر ارسال نشود ✔️

 د) مقداری است که به یک متغیر سراسری اختصاص می‌دهد

توضیح:
به طور کلی، گزینه “ج” درست است. مقدار پیش‌فرض می‌تواند به یک پارامتر تابع اختیاری اختصاص داده شود، در صورتی که آرگومان مورد نظر ارسال نشود، این مقدار پیش‌فرض به جای آن استفاده می‌شود.

43. چگونه یک فایل را در حالت خواندن (Read Mode) باز کنیم؟

 الف) open(“file.txt”, “w”)

ب) open(“file.txt”, “r”) ✔️

 ج) open(“file.txt”, “a”)

 د) open(“file.txt”, “x”)

44. تابع read در پایتون چه کاری انجام می‌دهد؟

 a) نوشتن محتوا در یک فایل.

 b) خواندن محتوا از یک فایل. ✔️

 c) ایجاد یک فایل جدید.

d) باز کردن یک فایل برای عملیات خواندن یا نوشتن.

45. تابع with چه زمانی مفید است؟

 a) زمانی که فایل باید به صورت دستی بسته شود.

 b) زمانی که می‌خواهید فایل را باز کنید.

 c) زمانی که می‌خواهید محتوای فایل را بخوانید

d) زمانی که نیاز به مدیریت خودکار بستن فایل خارجی بعد از استفاده از آن دارید. . ✔️

46. تابع tell در پایتون چه کاری انجام می‌دهد؟

A) مکان فعلی نشانگر در یک فایل را برمی‌گرداند. ✔️

B) میزان حافظه مصرفی یک برنامه را برمی‌گرداند.

C) تعداد خطوط یک فایل متنی را برمی‌گرداند.

D) مقدار یک متغیر در پایتون را برمی‌گرداند.

برای دسترسی به مجموعه کامل نمونه سوالات پایتون بر روی لینک زیر کلیک کنید

<بازگشت به سایت سوالات پایتون

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا