نمونه سوالاتنمونه سوالات کارت هوشمند

نمونه سوالات کارت هوشمند با جواب

نمونه سوالات کارت هوشمند با جواب سری دوم شامل 50 سوال از بهترین و مهمترین سوالات کارت هوشمند.

 1. حداکثر ارتفاع مجاز وسایل نقلیه (بدون در نظر گرفتن بارهای ترافیکی )با بار چقدر است ؟
 1. به طور کلی 4/5 متر است و استثناء هم ندارد
 2. به طور کلی 8/3 متر است و استثناءهم ندارد
 3. قاعده عمومی 5/4 است ولی استثنا هم دارد  ✔️
 4. قاعده کلی نداشته و بستگی به ابعاد وسیله نقلیه دارد

2- حداکثر عرض مجاز وسیله نقلیه (بدون در نظر گرفتن بارهای ترافیکی )؟

 1. 3 متر و 10 سانت برای همه بدون استثناء  
 2. 2 متر و 55 سانتی متر با استثناء تریلی یخچال دار✔️
 3.  3 متر و 10 سانت با استثناء اطاقدارمسقف               
 4. 4مترو نیم برای همه و بدون استثناء

3- مشکل بارگیری و مهار بارهای تخت صرفا با بند چیست ؟

 1. زاویه بند مهارکننده کم تراز حد کافی می باشد 
 2. فشار عمودی ناشی از ابزار مهارکننده کافی نیست
 3. اصطکاک بین کف بارگیر یا بار در حد کافی نیست   
 4. همه موارد فوق ✔️

4- کدامیک از گزینه های زیرصحیح است ؟(بدون در نظرگرفتن بارهای ترافیکی )؟

1- حداکثر ارتفاع مجاز در جاده های چالوس و هرازاستثناء می باشد✔️

2- حداکثر ارتفاع مجاز در کل کشور یکسان و بدون استثناء است

3- عرض مجاز برای تمام وسایل نقلیه یکسان است

4- حداکثر عرض مجاز برای اطاقدارهای سقف 25 سانت از سایروسایل نقلیه بیشتر است

5- حداکثر طول مجاز کامیون دو محور با بار چقدر می باشد؟

 1. 8 متر  
 2. 12 متر        
 3. 10 متر    ✔️  
 4. 5/16 متر

6-نحوه برخورد با راننده ای که مقررات حمل بارهای ترافیکی در راه ها عدول کند چگونه است؟

                 1 -برای بار اول فقط ثبت در دفترچه کار

                 2-  فقط جریمه

                 3- اجبار به بازگرداندن راننده به مسیر مبدأ

                 4- ثبت در دفترچه کار،توقف خودرو و پرداخت خسارتهای وارده به راه  ✔️

7-درکدام حالت زیر به میزان دوسوم به مجازات معمول راننده متخلف افزوده خواهد شد ؟

 1. درزمانی که تخلف در ماه های حرام اتفاق افتاده باشد
 2. در زمانی که راننده متخلف مست باشد✔️
 3. در صورت نداشتن گواهی نامه معتبر
 4. در زمانی که نوع تخلف راننده،ازجمله تخلف های حادثه ساز باشد

8-وزن کپسول آتش نشانی لازم برای خودروهای باری سنگین چقدر باید باشد؟

 1. حداکثر 3کیلوگرم
 2. حداقل 5 کیلوگرم
 3. حداقل 10 کیلوگرم ✔️
 4. حداکثر 20 کیلوگرم

9-تفاوت راه اصلی درجه یک و راه اصلی درجه دو در چه مواردی است ؟

 1. عرض راه و شانه راه  ✔️

2-   جداکننده های میانی مسیر رفت و برگشت

 دسترسی تعبیه شده برای راه 

سیستم روشنایی جاده

10-به طور کلی حداکثر سرعت مجاز کلیه وسایل نقلیه در راه های اصلی در روز و شب چگونه است ؟

 1. روز 110،شب 90 کیلومتر درساعت
 2. روز 120،شب 110 کیلومتر برساعت
 3. روز 95،شب 85 کیلومتر درساعت✔️
 4. روز80،شب 70 کیلومتردر ساعت

11-کدامیک از تخلفات زیر جزءتخلفات منجربه ضبط یا لغو دفترچه کار راننده نمی شود؟

 1. واگداری دفترچه کار به غیر
 2. حمل ماده مخدرو کالای قاچاق
 3. عبور از مسیرهای ویژه و توقف در مکان توقف ممنوع✔️
 4. نرساندن بار یا مسافر به مقصدبااثبات قصور راننده

12-وظیفه تاسیس دفاتر نظارت برحمل سیمان با کدام ارگان است؟

 1. سازمان راهداری و حمل و نقل ✔️
 2. وزارت صمت ومعدن
 3. کارخانه سیمان مربوطه
 4. شهرداری ها

13- کدامیک از بیمه های زیرالزامی بوده و بیمه نامه آن جزءاسنادومدارک الزامی محسوب می شود؟

 1. بیمه کالا
 2. بیمه عمر و حوادث راننده
 3. بیمه بدنه خودرو
 4. بیمه شخص ثالث✔️

          14- تشکل های صنفی رانندگان براساس کدام یک ازقوانین و مقررات زیرانجام می شود؟

 1. قانون تامین اجتماعی
 2. قانون کار✔️
 3. قانون الزام
 4. آیین نامه حمل بار و مسافر

15-درخصوص تفاوت های قانون با مقررات،کدام گزینه صحیح است؟

 1. مرجع صدورقانون، مجالس شورا و خبرگان می باشد
 2. لغوقانون صرفا توسط مرجع صدور قانون قابل اجرا است
 3. بخش نامه هاو آیین نامه ها توسط دولت وضع می شوند
 4. همه موارد✔️

16-به کدامیک از جرایم زیر براساس قانون الزام رسیدگی خواهد شد؟

 1. حمل و دستکاری بارنامه یا صورت وضعیت
 2. سرعت غیرمجاز درآزادراهها✔️
 3. حمل کالاهای غیرمجاز و قاچاق
 4. نداشتن معاینه فنی

 17- بازبینی سطح موتور در چه شرایطی بایدانجام شود ؟

 1. هنگامی که موتور درحال کار است
 2. بلافاصله بعداز خاموش کردن موتور
 3. حداقل چنددقیقه از خاموش شدن موتور گذشته باشد✔️
 4. بایدابتداموتور راگرم نمود

18-ریختن روغن اضافی در موتور ؟

  1 – هنگامی که روغن سوزی داشته باشد لازم است

  2- باعث آسیب به موتور و خرابی کاسه نمدها می شود✔️

   3- باعث روان تر شدن کارکرد موتور و طول عمر رینگ و پیستون ها می شود

   4- صرفا به علت بالابردن هزینه روغن توصیه نمی شود

   19- کنترل سلامت تسمه ها در چه فواصل کارکردی توصیه می شود ؟

 1. هر 1000کیلومتر
 2. هر 2000کیلومتر ✔️
 3. هر 40000هزارکیلومتر
 4. هر 100000کیلومتر 

   20-کدام جمله در خصوص حداقل عمق عاج لاستیک ها صحیح است؟

 1. برای لاستیک های جلو 5/. وبرای استیک های عقب 1 میلی متر

2-  برای لاستیک های جلو3میلی مترو لاستیک های عقب 5/1 میلی متر✔️

3-  برای لاستیک های بیرونی محورهای جفت 2میلی متر و لاستیک های داخلی محدودیتی ندارد

4-برای لاستیک های یخ شکن 1 میلی متر و لاستیک های تابستانی عادی 3 میلی متر

 

21-استفاده از بوق های پرقدرت و شیپوری در وسایل نقلیه سنگین چگونه است؟

    1-  نصب و استفاده از بوق های پرقدرت و شیپوری در وسایل نقلیه سنگین ممنوع است

    2-  استفاده از بوق های پرقدرت جهت سلام و احترامبه سایرین بلامانع است

     3-استفاده از بوق های پرقدرت در مناطق مسکونی و پرجمعیت غیراخلاقی ولی قانونی است

    4-استفاده ازبوق های پرقدرت در مناطق درمناطق پرجمعیت هم غیراخلاقی است و هم مشمول جریمه می شود✔️

 22-وسیله  ای که با سرعت 90کیلومتر درساعت در حال حرکت است در هرثانیه چه مسافتی راطی می کند؟

 1. 25 متر✔️  
 2. نزدیک به 45 متر
 3.    106 متر
 4. 5/10 متر

 23-آیا می توان حوادث ناشی از فاصله از عقب با وسیله نقلیه پشتی را مدیریت کرد؟

     1- بله، باترمزهای ناگهانی اورا مجبوربه فاصله گرفتن می کنیم

     2-باروشن کردن چراغ ترمز با راهنما با او اخطارمی دهیم

     3-خیر،مدیریت فاصله با خودروپشت سربرعهده راننده وسیله عقبی است

    4-می توان بااجتناب ازتغییرسرعت وجهت ناگهانی ازبرخورداجتناب نمود✔️

24-رنگ چراغ های مه شکن جلوباید؟

 1. قرمزباشدتابه ببینده اعلام خطربنماید
 2. سبزباشدتابه ببینده آرامش بدهد
 3. سفیدباشدتاروشنایی بیش تری ایجادکند
 4. زردباشدتا از مه عبورکند✔️

25-براساس قاعده فاصله زمانی یک ثانیه ای به ازای هرسه مترطول خودرو،برای یک وسیله نقلیه با طول 9مترو سرعت 65 کیلومتردرساعت در شرایط نرمال جاده ای فاصله زمانی با وسیله جلو باید؟

 1. حداقل 3 ثانیه باشد ✔️
 2. حداکثر 3ثانیه باشد
 3. حداقل 10متر باشد
 4. حداقل 100 متر باشد
نمونه سوالات کارت هوشمند رانندگان رایگان
نمونه سوالات کارت هوشمند رانندگان رایگان

26-درمبحث تحلیل زمان توقف وسیله نقلیه،متوسط زمان تاخیردرترمزچقدرمحاسبه شده است ؟

 1. نیم ثانیه✔️
 2. یک ونیم ثانیه
 3. 3 ثانیه 
 4. یک هزارم ثانیه

27-کدام یک از محدودیت های جسمی زیردرمردان بیش تراز زنان وجود دارد؟

 1. ضعف شنوایی
 2. کوررنگی ✔️
 3. عدم توانایی تشخیص فاصله
 4. مشکلات جهت یابی درشب

28-جهت جلوگیری از مشکل دید به واسطه نور ماشین های مقابل در شب کدام راهکار توصیه شده است ؟

   1-بستن چشم ها برای مدتی که نور وسیله روبه رویی شدت می یابد

   2- استفاده از عینک آفتابی

   3- استفاده از نور بالا جهت مقابله با نور مزاحم از سمت مقابل

   4- نگاه کردن به خط سفید سمت راست و استفاده از دید کناری ✔️

29-خودروهای حمل بار از لحاظ اتصال بارگیر به کشنده به چنددسته تقسیم شده اند؟

   1- 5 دسته

   2-  4دسته

    3-  2دسته✔️

    4- 6  دسته

30-درخصوص تفاوت اصلی بوژی با کمرشکن کدام مورد صحیح است؟

 1. قابل تغییر بودن محورهادر کمرشکن 
 2. قابلیت نزدیک تر کردن مرکز ثقل بار در زمین در بوژی
 3. متغیر بودن طول و عرض بارگیر در کمرشکن
 4. قابل تغییر بودن طول و عرض بارگیر در بوژی✔️

31-اضافه شدن تعدادمحورهای بارگیر په کمکی به حمل و نقل بار می کند؟

 1. استهلاک و هزینه لاستیک را کاهش می دهد
 2. با کاهش بار محوری می توان بارهای سنگین تری را حمل نمود✔️
 3. می توان بارهای طولانی تری را حمل کرد
 4. مرکز ثقل بار را به زمین نزدیک تر می کند

32-در مورد مشخصات بارگیر مسقف کدام عبارت صحیح نیست؟

  1- دارای بدنه فلزی یا چوبی هستند و برای حمل بارهای فله به کار می روند✔️

   2- ظاهری شبیه به بارگیرهای یخچالدار دارد

   3-دارای بدنه فلزی است و حمل اثاث منزل اغلب با آنها انجام می شود

   4- از تاثیر آب و آفتاب بربارجلوگیری می کند

33- کمرشکن دالی چه کاربردی دارد؟

  1 –با استفاده از دالی بارهای طویل تر را می توان حمل کرد

   2- دالی باعث افقی شدن سطح بارگیرمی شود

  3-با استفاده از دالی بارهای مرتفع تر را می توان حمل کرد

  4- با استفاده از دالی تعداد محورها را می توان بیشتر کرد ✔️

34- عملکرد توربو شارژر(سوپر) چیست ؟

 1. هوای فشرده .ارد مدار هوارسانی می کند✔️
 2. مقدارسوخت را افزایش می دهد
 3. آلاینده های هوارا کنترل می کند
 4. 4-     4- برای کم کردن مقدار سوخت است

35-وقتی دود آبی از اگزوز خارج شود نشانه چیست ؟

 1. آب سوزی
 2. روغن سوزی ✔️
 3. آبو روغن قاطی شده
 4. سوخت زیاد

36-مسیر روغنکاری درموتوربه ترتیب کدام است ؟

 1. کارتل- فیلتر- اویل پمپ
 2. 2-     -اویل پمپ- کارتل- فیلتر
 3. فیلتر-کارتل- اویل پمپ
 4. کارتل – اویل پمپ – فیلتر ✔️

37-محل قرارگیری ترموستات کجاست؟

 1. درمسیر ورودی آب رادیاتور
 2. در مسیر خروجی آب رادیاتور
 3. در مسیر برگشت آب به سیلندر
 4. در مسیر برگشت آب موتور به رادیاتور✔️

38- اطلاعات سنسورها به کجا ارسال می گردد؟

 1. به ای سی یو✔️
 2. به عملگرها
 3. انژکتورها
 4. به سیستم فرمان

39- سنسور کیلومتر شمار در کجا قراردارد؟

 1. درروی دیفرانسیل
 2. درروی شفت خروجی گیربکس ✔️
 3. روی فلایویل
 4. در روی چرخها

40-خرابی سنسور دمای آب (شمع آب) باعث؟

 1. باعث مصرف زیاد سوخت می شود✔️
 2. کاهش مصرف سوخت می شود
 3. دورموتور بالا میرود
 4. درموتور تغییری نمی کند

41- اینتر کولر باعث ؟

 1. مصرف زیاد سوخت می شود
 2. مصرف بهیمه سوخت درزمانهای زیربار می شود✔️
 3. به مصرف سوخت ارتباطی ندارد
 4. باعث خنک شدن آب موتور می شود

42- وظیفه کشویی گاردان چیست ؟

 1. برای بهتر باز کردن در تعمیرات
 2. در سرپیچها کمک می کند
 3. در ناهمواری جاده گاردان بتواند تغییرات طولی داشته باشد✔️
 4. تاثیری در خودرو ندارد

43- قبل از اینکه به خودرو استارت بزنیم چه چیزهایی را باید بررسی کنیم ؟

 1. مقدار آب شیشه شور- روغن
 2. مقدارآب رادیاتور- روغن موتور- روغن ترمز ✔️
 3. باد لاستیک ها- انتها
 4. بارخودرو – سوخت موتور

44-مدارک عمومی برای زانندگی کدام گزینه است؟

 1. گواهینامه-کارت سلامت- معاینه فنی –کارت هوشمند راننده
 2. کارت ماشین-گواهینامه- بیمه نامه شخص ثالث- معاینه فنی خودرو✔️
 3. کارت سلامت – کارت هوشمند وسیله نقلیه معاینه فنی – گواهینامه
 4. کارت وابستگی – کارت سلامت- کارت ماشین- معاینه فنی

45- گواهینامه مدنظر برای حمل و نقل برون شهری و جاده ای کدام مورد است ؟

 1. پایه 1
 2. پایه 2
 3. پایه 1و 2✔️
 4. پایه 3

46-وسائل نقلیه بدون معاینه فنی در چه صورت مجاز به اخذ بارنامه و بارگیری هستند؟

 1. بعداز اخذو دریافت معاینه فنی ✔️
 2. بعداز بارگیری و بعداز مراجعه برای اخذ معاینه فنی
 3. با توافق صاحب بار
 4. با ضمانت نامه می توانند بارگیری نمایند

47-کارت هوشمند راننده جایگزین کدام مدرک گردید؟

 1. کارت آمار
 2. دفترچه کار✔️
 3. کارت وابستگی
 4. دفترچه ساعت

48- مدارک اختصاصی رانندگان حمل و نقل جاده ای با کاربری باری کدام گزینه صحیح است ؟

 1. کارت سلامت- کارت هوشمند راننده- کارت ماشین- بیمه ثالث
 2. کارت سلامت – کارت هوشمند راننده- کارت هوشمند وسیله نقلیه✔️
 3. کارت هوشمند راننده – کارت وابستگی – کارت سلامت
 4. کارت وابستگی – کارت سلامت – کارت هوشمند وسیله نقلیه

49- اعتبار کارت سلامت برای رانندگان زیر 40 سال چه مدت است ؟

 1. 2سال✔️
 2. 2-     1 سال
 3. 3-     6 ماه
 4. 4-     3 سال

50- حداکثر تناژ و ظرفیت مسافرگیری برای رانندگان گواهینامه پایه 2 کدام گزینه است ؟

 1. 10 تن- 40 نفر
 2. 2-     6 تن – 26نفر✔️
 3. 3-     8 تن – 16 نفر
 4. 4-     10 تن -26 نفر

برای شرکت در آزمون آنلاین کارت هوشمند پایه یک باری آزمایشی سری دوم اینجا را کلیک کنید

صفحه اصلی

مهرداد یاری

بیش از پانزده سال است که به عنوان مربی it آموزشگاههای فنی و حرفه ای فعالیت میکنم و با افتخار در خدمت شما هستم

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا