نمونه سوالاتنمونه سوالات فتوشاپ

نمونه سوالات تستی فتوشاپ

نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب سایت آزمون آنلاین فردا شامل حدود دوییست سوال از بهترین و پرتکرار ترین سوالات چهارگزینه ای فتوشاپ است .این نمونه سوالات مناسب آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای و همچنین استخدامی میباشد . نمونه سوالات تستی فتوشاپ برای رشته های گرافیک و هنر نیز بسیار مناسب و باعث ارتقا سطح علمی آنها و همچنین توان پاسخ گویی به سوالات شما را بالا می برد .

نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب قسمت اول

1- برای جابجایی در تصویر از چه ابزاری استفاده می شود؟

Zoom-الف

✔️ Hand-ب

move-ج

Merge-د

– 2 برای تغییر حالت نمایش پالت ها در محیط فتوشاپ از کدام منو استفاده می کنیم ؟

File–الف

Edit-ب

✔️Window-ج

Image-د

-3برای ذخیره یک ناحیه انتخابی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

✔️Select / save selection-الف

Select / load selection-ب

Edit /save selection-ج

Edit / load selection-د

4- با انتخاب کدام یک از فرمان های زیر می توان تمام رنگ های تصویر را تبدیل به طیف سیاه و سفید کرد؟

Invert-الف

✔️Threshold-ب

variationج

Desaturateد

5- برای مشاهده اطلاعات مربوط به یک پیکسل از کدام پالت استفاده می کنیم؟

✔️ info- الف

layerب

historyج

actionد

6- کلیه فایل های طیف رنگ پسوند …………….. و فایل های قلمو پسوند………………. دارند.

✔️ .abr, .grdالف

.bar، .grt ب

.adr ، .grdج

rba. ، .rgt د

7- برای ذخیره کردن یک تصویر به عنوان یک الگو از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

Define pattern الف

✔️- Define brush perset ب

Define custom shapeج

د -هیچکدام

8- برای ذخیره کردن یک تصویر به عنوان یک  brush از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

Define pattern -الف

✔️ Define brush perset ب

Define custom shapeج

د -هیچکدام

9 آیا خطوط راهنما و شبکه شطرنجی در چاپ دیده می شوند ؟

الف -خیر ✔️

ب -بله

ج -بستگی به اندازه تصویر دارد

د -بستگی به حالت صفحه دارد

10- اگر قفل لایه  background را برداریم، نام این لایه به صورت پیش فرض …………… می شود.

✔️- layer 1 الف

copy backgroundب

Non nameج

layer0د

11- با استفاده از کدام جلوه می توان در لبه یک لایه سایه داخلی ایجاد نمود؟

drop shadowالف

outer glow -ب

✔️ inner glow -ج

inner shadow -د

12- کدام جلوه تصویر و متن را برجسته می کند؟

– satin -الف

texture-ب

✔️- bevel emboss -ج

contour-د

13- از دستور  contrast/brightness برای ………………….. استفاده می شود؟

الف – اشباع رنگ و تضاد

ب -تنظیم روشنی و تیرگی تصویر

ج -تصحیح رنگ

د – الف و ب ✔️

14- برای گسترش یافتن ناحیه انتخاب شده نسبت به نواحی قبلی کدام گزینه به کار می رود؟

✔️ Expand الف

subtract from selection-ب

intersect whit selectionج

intersect -د

15- برای اضافه کردن انتخاب به انتخاب های قبلی از کدام کلید کمک می گیریم؟

الف- alt

ctrl-ب

✔️ shiftج

ctrl+ alt -د

16- برای کم کردن انتخاب از انتخاب های قبلی از کدام کلید کمک می گیریم؟

الف- alt ✔️

ctrl – ب

shift – ج

د- ctrl+ alt

17- کدام یک از گزینه های زیر می توان علاوه بر میزان روشنایی اشباع یا غلظت رنگ تصویر را تغییر داد؟

level/contrast -الف

image/adjustment -ب

✔️ hue/saturation -ج

د – هیچکدام

18- برای ایجاد بوم جدید چه کلیدی استفاده می شود ؟

– ctrl+ mالف

alt+ mب

✔️ ctrl+ n- ج

alt+ n- د

19- برای باز گرداندن تصویر به آخرین شکل ذخیره شده روی هارد از کدام کلید استفاده می کنیم ؟

الف- f9

f5- ب

✔️ f12 -ج

f1- د

20- برای اشتراک گرفتن از انتخاب های قبلی از کدام کلید کمک می گیریم؟

الف- alt

ctrl- ب

shift- ج

✔️ shift+ alt – د

21 – برای ایجاد gradiant …………

الف -فقط از دو رنگ استفاده می کنیم.

ب -حداقل از دو رنگ استفاده می کنیم. ✔️

ج -فقط از رنگ پس زمینه و پیش زمینه استفاده می کنیم

د -از سه رنگ استفاده می کنیم.

22- کدام گزینه عملکرد ابزار  Dodge را بیان می کند ؟

الف -تصویر را تیره تر می کند

ب -تصویر را روشن تر می کند ✔️

ج -تصویر را واضح تر می کند

د -تصویر را محو می کند

23- برای چرخاندن فایل به میزان 90 درجه جهت عقربه ساعت از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

Flip canvans verticalالف

✔️ CW 90 – ب

CCW90 – ج

Arbitary -د

24- با دادن چه زاویه ای فایل را به اندازه یک نیم دایره می چرخانیم؟

الف -180 درجه ✔️

ب -90 درجه

ج -360 درجه

د – 60درجه

25- کدام یک از گزینه های زیر در صورت فعال بودن، رنگ انتخاب شده را فقط در منطقه کلیک شده انتخاب میکند نه در کل تصویر ؟

✔️ contiguous الف

Anti-alias – ب

Tolerance – ج

Sample All layer – د

26- کدام یک از گزینه های زیر دقت ابزار عصای جادویی را تعیین می کند؟

contiguous – الف

Anti-alias -ب

✔️ Tolerance -ج

Sample All layer -د

27- کد عددی رنگ سفید در مد رنگی  RGB چگونه است؟

الف -همگی 255 ✔️

ب -همگی 100

ج -همگی 0

د -هیچکدام

28- کلید میانبر cut کدام است؟

Ctrl+Aالف

Ctrl+R -ب

Ctrl+t – ج

✔️ Ctrl+x -د

29- کدام یک از ابزارهای زیر برای ترسیم چهار ضلعی مورد استفاده قرار می گیرد؟

Lasso -الف

Elliptical -ب

marquee -ج

✔️ Rectangular-د

30- از کدام پانل می توانیم تنظیمات brush را انجام دهیم؟

navigator -الف

action -ب

✔️ brush -ج

history -د

31- کلید میانبر ایجاد لایه جدید چیست؟

Ctrl+delet -الف

Alt+delet -ب

Ctrl+n-ج

✔️ Ctrl+shift+n -د

32- کلید میانبر  inverse کدام گزینه است؟

Ctrl+alt+i -الف

Shift+i -ب

Ctrl+i -ج

✔️ shift+ Ctrl+i -د

33- برای اعمال جلوه نور پردازی از کدام فیلتر استفاده می کنیم؟

Blur الف

✔️ Render ب

Noise ج

Sharpen د

34- سایز کاغذ  A4 چند است؟

✔️ 21*29- الف

22*24- ب

18*30- ج

25*31- د

35- مد رنگی طیف سیاه و سفید چیست؟

الف- RGB

CMYKب

GRAYSCALEج

✔️ BITMAPد

 چیست؟ forground-36

الف -رنگ پس زمینه

ب -رنگ رو زمینه ✔️

ج -رنگ پیش زمینه

د -رنگ محتوا

-37برای بهبود لبه های انتخاب از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

Anti-alias – الف

✔️ Refine edge -ب

Sample All Layerج

Toleranceد

38- برای ایجاد انیمیشن کدام پالت را فعال می کنیم ؟

✔️ Timeline الف

Layer ب

Animation ج

Color د

39- پالت رنگ نمونه ای در فتوشاپ کدام است؟

Layer الف

✔️ Swatches ب

Style ج

Channel د

40- با کدام فیلتر می توان حالت پوستری روی عکس ایجاد کرد؟

✔️ FILTER -> ARTISTIC -> POSTER EDGEالف

– FILTER -> BLUR ب

– FILTER -> DODGE ج

– FILTER -> VIDEO د

41- با کدام گزینه می توان از تصویر کپی ایجاد کرد؟

PASTE الف

COPY ب

MOVE ج

✔️ DUPLICATE د

42- برای تغییر مد رنگی بعد از ایجاد فایل از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

✔️ IMAGE -> MODE الف

SELECT -> INVERSEب

IMAGE -> VARIABLEج

IMAGE -> AUTO TONEد

43 – با کدام فیلتر می توانیم بافت موزائیک به تصویر بدهیم؟

FILTER -> ARTISTIC -> WATER COLOR الف

– FILTER -> ARTISTIC -> SPONGE ب

– FILTER -> TEXTURE -> GRAIN ج

✔️ FILTER -> TEXTURE -> MOSAIC TILES د

44- برای تبدیل ناحیه انتخابی به  PATH از کدام دستور استفاده می کنیم؟

✔️ Make Work Path الف

Path ب

Pen ج

Free Pen د

45- برای انتخاب رنگ در برنامه فتوشاپ از کدام پالت می توانیم استفاده کنیم؟

pattern- الف

brushب

✔️ Colorج

historyد

46- کلید میانبر  zoom in چیست؟

الف – + +- Alt

– Ctrl+ -ب

✔️ Ctrl + + -ج

– Shift+ + -د

47- کلید میانبر  zoom out چیست؟

✔️ Ctrl+ – (الف

– Alt+ – ب

– Ctrl+ + ج

– Shift+ – د

48- در برنامه فتوشاپ کلید میانبر ابزار  hand کدام است؟

الف- esc

tabب

✔️ space ج

Num lock -د

49- گزینه  frequencyدر نوار تنظیمات ابزار انتخاب مغناطیسی چه عملی را انجام می دهد؟

الف -فضای جستجو جهت پیدا کردن رنگ متفاوت را تعیین می کند.

ب -درصد تضاد رنگ جهت جذب لبه ها رو تعیین می کند.

ج -تعداد نقاط ثابت کننده را تعیین می کند.   ✔️  

د -ناحیه انتخاب فعلی را به قبلی اضافه می کند.

50- گزینه  contrast در نوار تنظیمات ابزار انتخاب مغناطیسی چه عملی را انجام می دهد؟

الف -فضای جستجوجهت پیدا کردن رنگ متفاوت را تعیین می کند

ب -ناحیه انتخاب فعلی را به قبلی اضافه می کند.

ج -تعداد نقاط انتخاب را تعیین می کند

د -درصد تضاد رنگ جهت جذب لبه ها رو تعیین می کند ✔️

51- کدامیک از کلیدهای میانبر زیر برای حذف و نمایش خط کش دور بوم نقاشی به کار گرفته می شود ؟

✔️ CTRL+R -الف

ALT+R -ب

SHIFT+R ج

ALT+U د

52- برای رسم یک خط با زاویه  45 یا مضرب آن از کدام کلید می توان استفاده کرد؟

✔️ Shift الف

Ctrl ب

Alt ج

Space د

53- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف -فتوشاپ یک نرم افزار گرافیکی برداری است.

ب -فتوشاپ فایلی را در محیط خود به صورت  New file باز نمی کند.

ج -برای ایجاد یک صفحه کاری جدید از  File / new استفاده می شود.

د -فتوشاپ یک عکس را به دلخواه باز می کند. ✔️

54- درصورتی که قسمت ابزار در فتوشاپ وجود نداشته باشد چگونه می توان آن را ظاهر نمود ؟

الف -از منوی  WINDOWگزینه  TOOLSرا انتخاب می کنیم. ✔️

ب -در نوار  OPTIONراست کلیک کرده و گزینه  TOOLSرا انتخاب می کنیم.

ج -از منوی  VIEWگزینه  TOOLSرا انتخاب میکنیم.

د -از منوی  imageگزینه  toolsرا انتخاب می کنیم.

55- انتخاب گزینه  shield در نوار  option ابزار  crop چه عملی انجام می دهد؟

الف -ناحیه خارج از محل انتخاب به صورت مات با  opacity تعیین شده دیده شود. ✔️

ب -باعث می شود تمامی لایه برش بخورند.

ج -باعث قرارگرفتن تصویر متناوب با اعداد  Heightو  width می گردد.

د -باعث برش تصویر به صورت مربع می شود.

56- منظور از  dpi چیست؟

الف -تعداد نقاط یک تصویر

ب -تعداد نقطه در اینچ ✔️

ج -خروجی تصویر یک چاپگر

د -اسکن تصاویر با کیفیت بالا

57- پالت های شناور توسط کدام منو مخفی یا آشکار می شود ؟

View – الف

✔️ Window -ب

Layer-ج

Edit -د

58- به چه دلیل برای پالت های شناور ، اصطلاح شناور را به کار می برند؟

الف -به دلیل اینکه این لوحه ها همیشه روی تصاویر باز شده در محیط کار برنامه قرار می گیرد.

ب -چون به راحتی می توان آنها را از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا کرد. ✔️

ج -چون مربوط به لایه ها هستند.

د -به دلیل آنکه پالت ها روی هم باز می شوند.

59- کدام عبارت نادرست است؟

الف -از Bitmap برای تصاویر هنری خطی سیاه و سفید استفاده می شود.

ب -از RGB برای تبدیل تصاویر رنگی به سیاه و سفید استفاده می شود. ✔️

ج -از  CMYK برای تصاویر رنگی که روی کاغذ چاپ می شوند استفاده می شود.

د -از  Grayscale برای تصاویری که دارای سایه های خاکستری ( مثل عکس های سیاه و سفید ) باشند استفاده می شود.

 چیست ؟ Flatten Image منظور از

الف -لایه های مخفی را حذف می کند.

ب -لایه ها را مخفی می کند.

ج -تمامی لایه ها را با هم در پس زمینه ادغام می کند. ✔️

د -ایجاد لایه می کند.

61- کدام عبارت صحیح است ؟

الف -تصاویر برداری با بزرگ تر شدن ، به صورت پیکسلی می شود.

ب -افزایش رزولوشن در تصاویر  Raster باعث افت کیفیت تصویری می شود.

ج -بین تصاویر برداری و  Raster تفاوتی وجود ندارد.

د -کیفیت و وضوح تصاویر برداری از تصاویر  Raster به مراتب بهتر است. ✔️

62- برای برطرف شده قرمزی چشم از کدام ابزار استفاده می کنیم؟

✔️ Red eye tool – الف

Lasso tool -ب

Stamp tool -ج

Zoom tool -د

63- برای وارد کردن یک فایل به محیط فتوشاپ از کدام گزینه استفاده می شود ؟

Save as -الف

✔️ Import -ب

Open-ج

Export-د

64- فتوشاپ نرم افزاری است ………….

الف -برای تهیه فیلم های انیمیشن

ب -برنامه کمکی اتوکد برای ویندوز

ج -جهت مونتاژ فیلم

د -برای رتوش , ویرایش و طراحی ✔️

نمونه سوالات چهارگزینه ای فتوشاپ با جواب قسمت دوم

65- به طور پیش فرض، برنامه فتوشاپ چند مرحله از تغییرات را می تواند نگه داری کند؟

الف – 30مرحله ✔️

ب – 20مرحله

ج – 15مرحله

د – 25مرحله

66- فرمت اصلی فتوشاپ که قابلیت ذخیره تصویر با لایه های باز را داراست کدام گزینه زیر است ؟

الف- CDR

– FMHب

✔️ PSD-ج

– JPGد

نمونه سوالات تستی فتوشاپ
نمونه سوالات تستی فتوشاپ

67- برای کوچک نمائی تصویر در فتوشاپ چه باید کرد ؟

✔️ View / zoom out -الف

– View / zoom inب

ج -ابزار hand

– Ctrl+0د

68- خطوط راهنما چه خطوطی هستند ؟

الف -این خطوط چاپ نمی شوند و برای تراز کردن موضوعات استفاده می گردند

ب -خطوطی که با درگ کردن از روی خط کش به تصویر ترسیم می شوند

ج -از طریق منوی  viewقابل نمایش هستند.

د -همه موارد

69- جهت آوردن خط راهنمای افقی کدام عمل زیر را باید انجام داد ؟

الف -کلیک روی خط کش افقی و کشیدن و رها کردن درون صفحه ✔️

ب -زدن کلید F4

ج -استفاده از گزینه Show Guid line

د -فشار دادن همزمان کلید های

70- برای ظاهر شدن خط کش می توان از ……………..استفاده کرد.

✔️ View / Rulers -الف

– Edit / Rulersب

– Ctrl + Uج

– Ctrl + Xد

71- خطوط راهنما …… و خطوط شبکه …………. نامیده می شوند.

– Lines – Guidesالف

– Guides – gridب

✔️ Grid – Guides -ج

– line Guides – Line Gridد

72- چگونه می توان یک لایه را پنهان کرد ؟

الف -روی لایه کلیک می کنیم و آن را به سمت سطل زباله می کشیم

ب -لایه را از حالت فعال خارج می کنیم

ج -روی نماد چشم لایه کلیک می کنیم ✔️

د -روی لایه کلیک کرده و دکمه

73- برای مشاهده عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می کنیم؟

✔️ History -الف

Layer-ب

Navigator-ج

Info-د

74- با کمک کدام پالت می توان در رابطه با نقطه جاری تصویر اطلاعات به دست آورد؟

✔️ Info -الف

Swatches -ب

History -ج

Colo r-د

75- برای بازگشت چند عمل قبلی ازکدام پالت یا دکمه استفاده می کنیم؟

Layer-الف

✔️ History -ب

– Ctrl + Zج

– Undoد

76- کلید میانبر نمایش پالت لایه ها کدام است ؟

الف- F5

– Alt + Shiftب

✔️ F7-ج

Space- د

77- اصلی ترین وظیفه پالت  Action چیست ؟

الف -تنظیم تصویر برای چاپ

ب -فقط روی لایه های نوشته شده عمل می کند

ج -حذف عملیات های اضافی روی یک لایه

د -ضبط و ذخیره عملیات های روی یک فایل و اجرا روی یک فایل دیگر ✔️

78- در پالت  Navigator هر چه لغزان را به سمت راست حرکت دهیم در تصویر چه اتفاقی می افتد ؟

الف -تصویر بزرگنمایی می شود ✔️

ب -تصویر کوچکنمایی می شود

ج -رنگ تصویر تغییر می کند

د -هیچ اتفاقی نمی افتد

79- کدام گزینه زیر می تواند تصاویر را جهت صفحات اینترنتی ذخیره کند ؟

Save as – الف

Export -ب

✔️ Save For Web -ج

– Importد

80- هنگام استفاده از ابزار marquee با نگهداشتن کدام کلید می توان شکل دایره و مربع کامل رسم نمود؟

الف- Alt

– Ctrlب

✔️ Shift -ج

Shift + Ctrl-د

81- درمنوی  Select گزینه  Expand چه کاری انجام می دهد ؟

الف -گسترش ناحیه انتخاب ✔️

ب -ناحیه انتخاب را جمع تر می کند

ج -ناحیه انتخاب را به شکل کادر در می آورد

د -کناره های ناحیه انتخابی رابه صورت محو در می آورد

82- گزینه ………… سبب انتخاب همه قسمت ها تصویر به جز قسمتی که انتخاب کرده اید می شود.

Deselect-الف

Reselectب

Feather -ج

✔️ Inverse-د

83- با استفاده از منوی Edit گزینه Transformو سپس Rotate چه عملی روی تصویر انجام می دهند؟

الف -با این فرمان تصویر انتخابی را جابجا می کنند

ب -با این فرمان تصویر انتخابی را به یک برنامه دیگر منتقل می کنند

ج -با این فرمان حاشیه های تصویر را بزرگ یا کوچک می کنند

د -با این فرمان تصویر را می چرخانند ✔️

84- کدام ابزار زیر می تواند رنگ پیش زمینه را روی سطح انتخاب شده قرار دهد ؟

الف -قطره چکان

ب -سطل رنگ ✔️

ج -ذره بین

د -پاک کن

85- کار کلیدهای  Ctrl + Delete چیست ؟

الف -رنگ  Forgroundرا به ناحیه انتخابی اعمال می کند

ب -رنگ  Background را به ناحیه انتخابی اعمال می کند ✔️

ج -رنگ ناحیه انتخابی را حذف می کند

د -هیچکدام

86- برای نمونه برداری از رنگ مورد نظر در یک تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم ؟

Move- الف

– Paint Pocketب

– Magic Wandج

✔️ Eyedropper -د

87- با کدام ابزار می توان بخش انتخاب شده را انتقال داد؟

Zoom -الف

✔️ Move-ب

Magic Lasso-ج

Lasso-د

88- با افزایش کدام کنترل عصای جادویی (  ) Magic Wand می توان دقت رنگ انتخابی را بیشتر کرد ؟

✔️ Tolerance-الف

Modify -ب

Aliased-ج

Subtract-د

89- می خواهیم تمام آسمان آبی رنگ یک تصویر را انتخاب کنیم. استفاده از کدام ابزار زیر متناسب تر است؟

✔️ Magic wand-الف

Lasso-ب

Polygon lasso-ج

– Marqueeد

90- کدام ابزار بر اساس مرز رنگ ها انتخاب می کند؟

Lasso Tool-الف

Polygonal Lasso Tool-ب

✔️ Magnetic Lasso-ج

Crop-د

91- کدام گزینه لبه های تیز انتخاب را گرد می کند؟

Grow-الف

✔️ smooth-ب

invers-ج

similar-د

92- کوچک ترین عنصر تصویر را ……… گویند.

Raster-الف

Vector-ب

✔️ Pixel-ج

Bitmap-د

93- با افزایش  Resolution یک تصویر حجم آن چه تغییری می کند؟

الف -افزایش می یابد ✔️

ب -هیچ تغییری نمی کند

ج -کاهش می یابد.

د -به عوامل مختلفی بستگی دارد

94- کدام گزینه نمای تصویر را به نمای  % 100 تبدیل می کند ؟

Actual Pixels -الف

Print Size-ب

Resize windows to fit-ج

✔️ Fit on screen-د

95- کدام یک از ابزارهای زیر تصویر را واضح تر و لبه ها را تیز تر می نماید؟

Blur-الف

Dodge-ب

✔️ Sharpen-ج

Burn-د

96- با کدام ابزار می توان شبیه سازی کشیدن انگشت خیس روی تصویر را انجام داد؟

Sharpen – الف

Bluer -ب

Sponge -ج

✔️ Smudge-د

97-هدف از کالیبره کردن مانیتور چیست ؟

الف -هماهنگ کردن مانیتور با دستگاه های خروجی ✔️

ب -جلوگیری از آسیب چشم

ج -تنظیم استاندارد رنگ های سیستم

د -واضح تر شدن تصویر

98- رنگ را از کدام پالت زیر می توان انتخاب کرد ؟

Layer -الف

✔️ Color Picker-ب

Navigator-ج

Trans Form-د

99- ابزار  ( Bucket سطل رنگ ) چه کاری انجام می دهد ؟

الف -ناحیه انتخابی را با رنگ انتخابی پر می کند ✔️

ب -از تصویر نمونه رنگ می گیرد

ج -ناحیه انتخابی را با رنگ  Background پر می کند

د -پیکسل هایی را که از نظر مقدار رنگ شبیه هستند با رنگ پر می کند

100- کدام ابزار زیر می تواند رنگ پیش زمینه را روی سطح انتخاب شده قرار دهد ؟

الف -قطره چکان

ب -سطل رنگ ✔️

ج -ذره بین

د -پاک کن

101- ابزار  Crop برای ………… استفاده می شود؟

الف -انتخاب قسمتی از تصویر

ب -انتخاب یک قسمت و حذف فضای خارج از انتخاب ✔️

ج -چرخش قسمتی از تصویر

د -حذف قسمتی از تصویر

102- برای تبدیل یک عکس رنگی به سیاه و سفید بهتر است از کدام حالت ( )Mode استفاده کرد؟

Lab color -الف

✔️ Grayscale -ب

RGB -ج

CMYK -د

103- کدام گزینه درست نیست؟

الف -برای ایجاد یک لایه می توان از گزینه  new layer موجود در منوی  layer استفاده کرد

ب – زیاد شدن تعداد لایه های یک تصویر روی حجم فایل اثری ندارد ✔️

ج -با استفاده از  opacity نمی توان درصد شفافیت زمینه لایه  back ground را تغییر داد

د -برای ایجاد یک لایه روی دکمه  new layer واقع در پایین پالت  layer کلیک می کنیم

-104 – اگر بخواهیم هنگام ذخیره فایل، لایه ها نیز ذخیره شوند کدام فرمت ذخیره سازی را انتخاب می کنیم؟

الف- GIF

BMP -ب

✔️ PSD -ج

JPG -د

105- برای تبدیل یک مسیر به یک انتخاب ………………….

الف -از پالت  Path گزینه  Make Selectionانتخاب می کنیم ✔️

ب -از پالت  Pathگزینه  New Pathانتخاب می کنیم

ج -از پالت  Path گزینه  Fill Path انتخاب می کنیم

د -از پالت  Pathگزینه  Stroke Path انتخاب می کنیم

106- با استفاده از کدام یک از ابزار های  Path می توان گیره ای (نقاط) روی مسیر را حذف کرد؟

Free form pen – الف

convert point -ب

Add Anchor point -ج

✔️ Delete Anchor point -د

107- ابزار  Pen برای …………… استفاده می شود؟

الف -نقاشی کردن ✔️

ب -رسم دقیق اشکال

ج -رسم مسیر

د -رسم دایره

108- از ابزارهای  Dodge و  Burn به ترتیب برای ……… استفاده می کنند.

الف -برای روشن تر یا تاریک تر کردن ناحیه ای از تصویر استفاده می شود ✔️

ب -برای انتخاب رنگ های مختلف در ناحیه ای از تصویر استفاده می شود

ج -برای انتخاب ابزار ها و قلم های مختلف نقاشی استفاده می شود

د -ابزار های فوق جهت ویرایش تصاویر استفاده می شود

109- از فرمان  Desaturate برای ………….. استفاده می شود.

الف -کاهش میزان اشباع رنگ

ب -از بین بردن اشباع رنگ ✔️

ج -تبادل میزان اشباع رنگ

د -افزایش میزان اشباع رنگ

110- در ابزار  Clone stamp برای نمونه برداری قسمتی از تصویر کدام کلید را نگه می داریم ؟

الف- Alt ✔️

Shift -ب

Alt + Shift ج

د -ازهیچ کلیدی استفاده نمی کنیم

111- تغییر اندازه نوک قلم در کدام ابزار زیر امکان پذیر نیست ؟

Eraser -الف

Brush -ب

Smudge-ج

✔️ Line-د

112- با استفاده از کدام جلوه لایه ( )Style می توان سایه داخلی روی جسم یا متن اعمال کرد ؟

✔️ Inner Shadow -الف

Bevel & Emboss -ب

Inner Glow -ج

Color Overlay -د

113- با کدام ابزار می توان حالت تدریج رنگ ایجاد نمود ؟

Bucket -الف

Eyedropper -ب

✔️ Gradient -ج

Brush -د

-114ابزار  Type جهت کدام عمل زیر استفاده می شود ؟

الف -رنگ گذاری

ب -ایجاد متن ✔️

ج -تغییر سایز تصویر

د -پاک کردن تصویر

-115یک تصویر  RGB دارای …………کانال است .

الف -دو کانال مشکی و خاکستری

ب – 4کانال اصلی زرد ، آبی ، قرمز ، و یک کانال ترکیبی

ج – 3 کانال آبی ، قرمز ، سبز ✔️

د – 4 کانال آبی ، قرمز ، سبز و یک کانال ترکیبی

-116اگر بخواهیم به یک شکل حالت وزیدن باد داده شود از کدام فیلتر استفاده می کنیم؟

– Titleالف

✔️ Wind -ب

– Glassج

– Mosaicد

-117این فیلتر به تصویر حالت سطح شیشه را می دهد؟

pinchالف

rippleب

– displaceج

✔️ glass -د

-118فیلتر Colored Pencil چگونه عمل می کند ؟

الف -تصویر را به صورت نگاتیو و تک رنگ تبدیل می کند

ب -روی تصویر خطوط هاشور رنگی ایجاد می کند. ✔️

ج -مانند یک نقاشی کولاژ عمل می کند

د -مانند یک سبک نقاشی ایتالیایی روی دیوار های گچی می باشد

-119این فیلتر به تصویر حالت موج سطح آب را می دهد؟

✔️ ripple -الف

Torn Edges -ب

Displace -ج

Pinch -د

-120- کدام یک از فیلترهای زیر سبب ایجاد جلوه ی آبرنگ می شود؟

Glass -الف

– Accented Ages -ب

✔️ Water Color – ج

– Under paintد

121- با کدام یک از فیلترهای زیر می توان ایجاد ابر کرد ؟

– Glassالف

– Noiseب

✔️ Clouds -ج

Wind -د

122- از فیلتر  Textureبه چه منظور استفاده می شود؟

الف -برای ایجاد جلوه سه بعدی در تصویر

ب -برای افزودن چند نوع بافت و طرح به تصویر ✔️

ج -برای ایجاد ذرات ریز در تصویر

د -برای ایجاد متن

 چیست ؟ Resample Image  هدف گزینه Image Size در پنجره

الف -با تغییر ابعاد تصویر ، به طور اتوماتیک و ضوح تصویر تنظیم می شود ✔️

ب -به هنگام تغییر وضوح ، ابعاد تصویر به طور اتوماتیک تغییر می یابد

ج -دقت تصویر در چاپ را از بین می برد

د -عمل خاصی انجام نمی دهد.

-124ماشین های چاپ افست و پرینترهای جوهر افشان از کدام مدل رنگ استفاده می کنند ؟

الف- RGB

– Bitmapب

✔️ CMYK ج

– Grayscaleد

-125- در مورد ابزار  Zoom گزینه  fit on screen کدام عمل زیر انجام می شود؟

الف -نمایش تصویر به اندازه چاپ

ب -حرکت صفحه نمایش به صورت تمام صفحه

ج -نمایش نقاط تصویری در اندازه واقعی

د -تصویر به اندازه کل صفحه می شود ✔️

126- مدل  RGB یک مدل ………… است.

الف -کاهشی

ب -افزایشی

ج -مخصوص چاپ

د -مخصوص صفحات وب یا نمایش ✔️

127- کدام گزینه در مورد خطوط راهنما صحیح نمی باشد؟

الف -خطوط راهنما را می توان حذف کرد

ب -خطوط راهنما در خروجی چاپ می شوند ✔️

ج -خطوط راهنما را می توان جابجا کرد

د -خطوط را می توان تغییر رنگ داد

128- کدام یک از برنامه های زیر جهت ایجاد انیمیشن استفاده می شود؟

Photoshop -الف

Adobe Reader -ب

✔️ Image Ready -ج

Front Page -د

129- با کدام گزینه می توان اندازه بوم نقاشی را تغییر داد؟

Image Size -الف

✔️ Canvas size -ب

Rotate Canvas -ج

Size -د

130- جلوه Bevel and Emboss چه کاربردی دارد ؟

الف -باعث ایجاد سایه رو به داخل اشیاء می شود

ب -برای برجسته کردن و حجم دادن به اشیاء ✔️

ج -ایجاد سایه می کند

د -باعث ایجاد هاله در خارج اشیاء می شود

دانلود نمونه سوالات تستی فتوشاپ با جواب بخش دوم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا