دسامبر 21, 2023

    زبان‌های برنامه‌نویسی programing.

    زبان کامپیوتر عمدتاً صفر و ۱ می‌باشد.و زبان‌های برنامه‌نویسی programing بر پایه مبنای 2 یا باینری هستندد. زبان‌های برنامه‌نویسی به…